Ellen Tveit Klingenberg i Heimdal Bolig mener regjeringens nye boligmelding er overraskende lite konkret på tiltak som kan øke boligbyggingen.

– Meldingen inneholder mange gode ideer, men mye skal utredes videre eller ses nøyere på. Min erfaring er at vi har nok kunnskap til å ta tak i utfordringene, sier Klingenberg.

I meldingen går det blant annet fram at regjeringen skal se på hvordan fylkesmannen bedre kan samordne de statlige interessene tidlig i planarbeidet («én statlig stemme»), slik at byggeprosessene kan gå raskere.

– At de samordner innsigelsesmyndigheten til ulike instanser, gir håp om tidligere avklaring. Jeg håper også det fører til en mer bevisst avveining av interesser, sier Klingenberg til Adresseavisen.

Klingenberg er imidlerertid overrasket over at meldingen ikke legger mer vekt på kostander, som hun mener er hovedproblemet i boligbyggingen.

– At boliprisene er for høye, og at det stadig settes nye rekorder for tomtepriser og byggekostander, er det ikke sagt noe om. Ifølge Klingenberg kommer det heller ikke signaler om nye tekniske forskrifter, eller at man vil se enda mer på kvalitet.

FAKTA OM BOLIGMELDINGEN

  • Meldingen har tre hovedretninger: tiltak for å bygge flere boliger, utvidet sosial boligpolitikk og bedre vilkår for leietakere.
  • Regjeringen skal utarbeide statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging for å bedre boligplanleggingen i og rundt de store byene.
  • Innsigelser mot boligprosjekter skal komme tidligere fram, og fylkesmannen skal sørge for at staten snakkker med én stemme.
  • Meldingen åpner for at kommunene kan kjøpe opp tomter, enten frivillig eller ved ekspropriasjon fra private eiere for å få fortgang i tomteutvikling.
  • Husbankens rolle som bidragsyter til boligbygging skal styrkes.
  • Regjeringen vil sende på høring et forslag om å øke minstetida på tidsbestemte husleiekontrakter fra tre til fem år.

Les hele boligmeldingen her