Aktuelt

Reguleringsplanen for Nyhavna Øvre ble vedtatt i bystyret 31. mai. Planen legger til rette for utbygging av ca 500 boliger og 1500 m2 næring/kontor/forretning/tjenesteytende virksomhet i første plan mot gata Ladebekken. Nyhavna Øvre ligger som et bindeledd mellom Lilleby og Nyhavna. Med utbyggingen som etter hvert kommer på Nyhavna, vil dette området bli en sammenhengende

Les mer →

Planforslaget for Nyhavna øvre er klar for sluttbehandling i bygningsrådet. Formålet med planarbeidet er å omregulere området fra industriformål til boligformål.   Planen åpner for ca. 520 boliger og minimum 1500m² forretning eller tjenesteytende virksomhet. Saken ble omtalt i Adresseavisen 01.mars.

Les mer →
Nardovegen Studentboliger

Planforslag for studentboligene sendes inn til Trondheim kommune uke 8, 2018

Les mer →
Hallstein Gård

Reguleringsplanen for Hallstein Gård er vedtatt og inneholder ca. 950 nye boenheter. Det er planlagt ulike typer boliger, både småhus- og blokkbebyggelse. I tillegg er det regulert en barnehage og et bydelshus sentralt i området. Det skal også bygges en ny offentlig veg fram til området, som har fått navnet Armfeldtvegen.

Les mer →
Nye Melhustorget

Nye Melhustorget er innsendt som planforslag til områdeplan for Melhus sentrum.

Les mer →
Granåsen Gård Øst

Planen omfatter arealer bygging av ca 800 boliger, veganlegg for stamrute øst, ungdomsskole, offentlig idrettsanlegg, offentlig barnehage, offentlig friområde og offentlig grøntområde.

Les mer →
Granåsen Gård Øst

Reguleringsplan for Granåsen Gård Øst ble vedtatt utlagt for høring i Bygningsrådet 15.03.16.

Les mer →
Perspektiv sett fra krysset Parallellen x Lunderhaugen.

Reguleringsplanen for Hallsteingård behandles i bygningsrådet tirsdag 24.november. Planen inneholder 950 boenheter.

Les mer →
Granåsen Gård Vest

Reguleringsplanen for Granåsen Gård Vest ble torsdag 18. juni enstemmig vedtatt i Bystyret i Trondheim.

Les mer →
Halsteingård

Hallsteingård inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og 350 rekkehus / kjedete eneboliger.

Les mer →

Trondheim Bystyret vedtok 26. februar 2015 vår detaljreguleringsplan for boligområde B6-2. Feltet er en del av den store områdeplanen for Lilleby. Bebyggelsen vil omkranse et indre gårdsrom og ha varierende høyde fra 3 til 8 etasjer. Utbyggingspotensialet er på 22500 BRA (ca 18000 S-BRA), tilsvarende ca 320 leiligheter. Bebyggelsens orientering mot sør og vest vil

Les mer →

Forslag til reguleringsplan ble innsendt til kommunen 4. juli. Planforslaget viser ca 550 enheter fordelt på 200 rekkehus/ eneboliger og 350 leiligheter.

Les mer →

Bygningsrådet vedtok 25. juni enstemmig å legge Lilleby felt B6 ut til offentlig ettersyn. Felt B6 ligger på den gamle Garden og Larsen tomten, og er en del av områdereguleringsplanen for Lilleby. Feltet vil bestå av inntil 320 leiligheter i varierende størrelse. Bebyggelsen vil orienteres rundt en stor hage som vil bli midtpunkt i boligområdet.

Les mer →
Planprogrammet Halstein Gård

Planprogrammet definerer hvilke behov for utredninger og arbeid som skal gjøres i reguleringsplanen for området.

Les mer →
Halstein Gård

Planprogrammet for Halstein Gård inneholder oversikt over hvilke fagtema som skal utredes nærmere i selve reguleringsplanen. Forslag til reguleringsplan sendes inn til Trondheim kommune før sommerferien 2014. Les saksframlegget til planprogrammet (pdf-fil). For informasjon om vedleggene se sakskartet til bygningsrådet.   Les mer om prosjektet Halstein Gård!

Les mer →