Reguleringsplanen for Hallsteingård behandles i bygningsrådet tirsdag 24.november. Planen inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og ca. 350 rekkehus / kjedete eneboliger. Planen foreslår også en ny barnehage og tilrettelegger for at dagens våningshus ved gårdsanlegget kan benyttes som bydelshus. Det reguleres også en mulighet for ny ungdomsskole i bydelen, som kan bygges når Sjetne skole ikke har kapasitet til flere elever.

Det planlegges rikelig med grøntareal og gode forbindelser for gående og syklende. For nærmere oversikt over grøntområder vises det til illustrasjonsplanen som vil være retningsgivende for utbyggingen.

Kjøreadkomst til det nye området foreslås fra Tiller v/Jon Aaes veg. Reguleringsplanen inneholder også en omdefinering av gata Parallellen og Paul Skolemesters veg, for å ivareta trygg skolevei på en bedre måte enn i dag.

Trafikkmessig er det vurdert ulike løsninger i forhold til å begrense biltrafikk i dagens Sjetnemarka. Ved offentlig ettersyn ble det lagt ut to alternative planforslag, knyttet til to ulike veiløsninger i Sjetnmarka. Det første alternativet (alt. A) regulerte Parallellen med et 2,5 meter ensidig fortau inkl. kantstein og skulder/snøopplag, samtidig som kjørebanen ble smalnet inn til 5 meter. Dagens toveis-kjøring og busstraseen ble forutsatt opprettholdt som i dag. Det andre alternativet (alt. B) regulerte både Parallellen og Paul Skolemesters veg med 3,5 meter brede, ensidige fortau inkl. kantstein og skulder/snøopplag, og enveiskjøring.

Til sluttbehandling er det alternativ B som fremmes, da Statens vegvesen mener at alternativ A ikke gir gode nok løsninger for myke trafikanter.

For nærmere informasjon til kjøremønster, vises det til planbeskrivelsen nedenfor.

Halstein Gård Oversiktsbilde

Halstein Gård Oversiktsbilde

Utbygginga foreslås basert på et arkitektonisk- og landskapsmessig hovedgrep hvor den bebyggbare flata på Hallsteingård deles inn i et tydelig grid av gater og gangforbindelser, og hvor bebyggelsen som ligger ut mot det omkransende landskapet gir god kontakt med utsikt og grønne rekreasjonsområder. For nærmere informasjon om planens innhold og det arbeidet som er utført, vises det til vedleggene nedenfor.

Halstein Gård Skisse

Halstein Gård Skisse

Planforslaget behandles i bygningsrådet tirsdag 24. november.

Planlagt sluttbehandling i bystyret er 10.desember.

00_Planbeskrivelse

01_PREMISSER

02_PROSJEKT

4_1_1_Naturmiljøregistrering

4_2_1_Alternativsvurdering Veg_rev2_red

4_2_2 Notat og vegtekniske tegninger rev051015

4_9_1_Trafikkanalyse_ver3

4_9_2 ROS_analyse

4_9_3 Notat Trafikk Evalueringstidspunkt og skoleetablering

4_10_1_Notat_Geoteknikk rev1

4_10_2_Vurdering Geoteknikk_rev1

4_10_3_Kontrollnotat Geoteknikk_rev1

4_12_1_2 Prinsipplan V_A_HO002_A0

4_12_1_3 Temanotat VA-anlegg og avfallssug_Rev2

4_12_1_5_Simuleringsnotat_brannvann

4_13_1_Bekreftelse gjennomført fornminnesøk

4.2.3 Notat bomløsning_pullert

6_2_8 Snitt Lunderhaugen 4 og Renovasjonssentral

6_2-2_2 Terrengsnitt D-E_rev3

6_4_1_1 Sammenstilling støysonekart Jon Aaes veg

6_5_1 Plantegning med arealregnskap 211015

Arealregnskap

Halstein Planprogram

Sammenlikning skileik_med alpint

Temakart grøntareal