På Flatåsen nordre planlegges et nytt boligområde med flott beliggenhet mot marka og nydelig utsikt mot Byåsen og sentrum.

Planforslaget ble vedtatt lagt ut på høring i bygningsrådet 05.september 2017.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av deler av eiendommen Flatåsen nordre i tråd med kommuneplanens arealdel 2012-2024.

Det planlegges utbygging av boliger med grøntareal og offentlige turveger, som blant annet vil knytte bydelen bedre sammen med marka.

Som en del av planforslaget reguleres det en egen hensynssone for bevaring av naturmiljø (viltkorridor) nord for gårdsanlegget.

Gården Flatåsen nordre reguleres som hensynssone kulturmiljø, og vil bidra til å bevare den opprinnelige stedsidentiteten for området.

Totalt planlegges det ca. 45-50 rekkehus og ca.480 leiligheter.

Planprosessen forventes å bli sluttbehandlet våren 2018.

Sannsynlig tidspunkt for byggestart er medio 2019, med innflytting i 2020.

Nyheter fra Flatåsen nordre

Fakta

Areal
53200
Antall enheter
530