På Flatåsen nordre planlegger Heimdal Eiendom AS et boligområde med flott beliggenhet, med direkte tilgang til marka og nydelig utsikt mot Byåsen og sentrum.
Reguleringsplanen sluttbehandles september 2020.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging i samsvar med kommuneplanens arealdel 2012-2024, og vil bidra til en videreutvikling av en allerede velfungerende og livskraftig bydel.
Det planlegges utbygging av boliger med tilhørende grøntareal, felles lekeareal og offentlige turveger.
Som en overgang fra eksisterende bebyggelse på Flatåsen, planlegges det bebyggelse i 2-3.etasjer mot sør.
Bebyggelsen varierer ellers fra 4. til 6.etasjer. Totalt planlegges det ca. 50 rekkehus og ca. 480 leiligheter.
Planområdet har en meget god beliggenhet, med kort gang- og sykkelveg til barnehage, skole, idrettsanlegg og Flatåsen lokalsenter.

Som en del av planforslaget reguleres det en egen hensynssone for bevaring av naturmiljø (viltkorridor) nord for gårdsanlegget.
Gården Flatåsen nordre reguleres som hensynssone kulturmiljø, og vil bidra til å bevare stedsidentitet for planområdet.

Nyheter fra Flatåsen nordre

Fakta

Areal
52600
Antall enheter
520