Områdeplanen for Lilleby fastlegger hovedstrukturen og kapasiteten i bydelen med sikte på å skape en framtidsrettet bydel med fokus på miljø, livskvalitet og bærekraft.
Vårt planområdet B6-2 er på ca. 12 dekar. Det legges til rette for riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av ny bebyggelse med et samlet BRA areal over bakkenivå på ca. 22.500 m2 og med inntil 320 boliger.

Området vil tilrettelegges for et variert leilighetsspekter fra små leiligheter helt ned mot 30 m2 til store leiligheter på over 100 m2

Hovedadkomst til området vil bli fra Stjørdalsveien. Alt parkeringsbehov for biler vil bli dekket i en sammenhengende kjeller under alle byggefeltene og deler av utomhusanlegget.

Nyheter fra Lilleby

Vedtatt detaljreguleringsplan for Lilleby Felt B6-2

Trondheim Bystyret vedtok 26. februar 2015 vår detaljreguleringsplan for boligområde B6-2. Feltet er en del av den store områdeplanen for Lilleby. Bebyggelsen vil omkranse et indre gårdsrom og ha varierende høyde fra 3 til 8 ...

Les mer

Lilleby felt B6 ut til offentlig ettersyn

Bygningsrådet vedtok 25. juni enstemmig å legge Lilleby felt B6 ut til offentlig ettersyn. Felt B6 ligger på den gamle Garden og Larsen tomten, og er en del av områdereguleringsplanen for Lilleby. Feltet vil bestå av inntil ...

Les mer

Fakta

Areal
40000
Antall enheter
320