På Nyhavna øvre, langs Lade allé, planlegges et nytt sentrumsnært boligområde.

Området ligger inn mot Ladehammeren, og har flott beliggenhet med syd- og vestvendt utsyn mot Trondheimsfjorden, Nyhavna og sentrum.

Planforslaget var på offentlig ettersyn i februar 2017.

Planen har senere vært på en begrenset høring, da prosjektet ble bearbeidet i tråd med bygningsrådets vedtak fra førstegangsbehandling.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging i tråd med kommuneplanens arealdel 2012-2024, hvor området er avsatt til sentrumsformål.

Det planlegges utbygging av boliger, med næringsareal på gateplan mot Ladebekken.

Det foreslås også en park sentralt i området, som vil bli et byrom med tverrforbindelse mellom gatene Lade allé og Ladebekken.

Lade allé vil opparbeides som en bygate med reetablering av en historisk treallé, som leder fram til blant annet Lade krk og Lade Gård.

Planområdet er ca. 30 daa og det planlegges for ca. 490 boenheter.

Sannsynlig tidspunkt for salgsstart av leiligheter er i løpet av 2018.

Nyheter fra Nyhavna øvre

Reguleringsplanen for Nyhavna Øvre ble vedtatt i bystyret

Reguleringsplanen for Nyhavna Øvre ble vedtatt i bystyret 31. mai. Planen legger til rette for utbygging av ca 500 boliger og 1500 m2 næring/kontor/forretning/tjenesteytende virksomhet i første plan mot gata Ladebekken. Nyhavna Øvre ligger som et ...

Les mer

Nyhavna øvre klar for sluttbehandling

Planforslaget for Nyhavna øvre er klar for sluttbehandling i bygningsrådet. Formålet med planarbeidet er å omregulere området fra industriformål til boligformål.   Planen åpner for ca. 520 boliger og minimum 1500m² forretning eller tjenesteytende virksomhet. Saken ble omtalt i ...

Les mer

Fakta

Areal
47150
Antall enheter
490