Reguleringsplanen for Hallsteingård inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og 350 rekkehus / kjedete eneboliger.
Planen foreslår også en ny barnehage og tilrettelegger for at dagens våningshus ved gårdsanlegget kan benyttes som bydelshus.
Det planlegges rikelig med grøntareal og gode forbindelser for gående og syklende. For nærmere oversikt over grøntområder vises det til illustrasjonsplanen som vil være retningsgivende for utbyggingen.

Hallsteingård adkomst

Kjøreadkomst til det nye området foreslås fra Tiller v/Jon Aaes veg. Reguleringsplanen inneholder også en oppgradering av gata Parallellen for å ivareta trygg skolevei til Sjetne skole på en bedre måte enn i dag.
Trafikkmessig er det vurdert ulike løsninger i forhold til å begrense biltrafikk i dagens Sjetnemarka. Planforslaget inneholder to ulike alternativ med tanke på kjøremønster.
Alternativ A foreslår uendret kjøremønster i bydelen, men med fysiske tiltak mellom de to områdene som kan regulere trafikken i deler av døgnet.
Alternativ B foreslår envegsregulering av gatene Parallellen og Paul Skolemesters veg, og med muligheter for fysiske tiltak mellom områdene som kan regulere trafikken.
De to alternativene er beskrives i Trondheim kommune sitt saksframlegg og er nærmere belyst i trafikkrapporten til Asplan Viak.
Da reguleringsplanen foreslås i to alternativ, inviteres det spesielt om innspill om dette i høringsperioden.

Hallsteingård oversikt1

Utbygginga foreslås basert på et arkitektonisk- og landskapsmessig hovedgrep hvor den bebyggbare flata på Hallsteingård deles inn i et tydelig grid av gater og gangforbindelser, og hvor bebyggelsen som ligger ut mot det omkransende landskapet gir god kontakt med utsikt og grønne rekreasjonsområder.
For nærmere informasjon om planens innhold og det arbeidet som er utført, vises det til vedleggene nedenfor.

Hallsteingård oversikt2

Planforslaget behandles i bygningsrådet 23.juni.
Merknader til planforslaget skal sendes til Trondheim kommune v/byplankontoret.
Merknader sendes Trondheim kommune, byplankontoret, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim, eller til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.
Kopi av merknad bes sendt til leif.arne.skei@arkiplan.no og kik@heimdal.no

1. Reguleringsplan del 1

2. Reguleringsplan del 2

3. Reguleringsplan del 3

4. Reguleringsbestemmelser

5. Faseplan utbygging

6. Alternativ B Reguleringsplan Del 1

7. Alternativ B Reguleringsplan Del 2

10. Planbeskrivelse

11. Illustrasjonsplan

12. Planprogram_saksframlegg

12a. Planprogram_AsplanViak

13. Delhefte 1. Premisser

14. Delhefte 2. Prosjektpresentasjon

15a. Områdebeskrivelser del.1

15b. Områdebeskrivelser del2

15c. Områdebeskrivelser felt BK13

16. Naturtyperegistrering (4.1.1)

17. Utredning av vegalternativer (4.2.1)

18. Notat og vegtekniske tegninger, valgt løsning (4.2.2)

19. Notat bomløsning_pullert (4.2.3)

20. Trafikkanalyse (4.9.1)

21. ROS_analyse (4.9.2)

22. Geoteknisk rapport (4.10.1)

23. Geotekniske vurderinger (4.10.2)

24. Geoteknikk_3.partskontroll (4.10.3)

25. Prinsipplan VA HO001 (4.12.1.3)

26. Prinsipplan VA HO002 (4.12.1.3)

27. Temanotat VA-anlegg og avfallssug_rev2 (4.12.1.3)

29. Simuleringsnotat_brannvann (4.12.1.5)

30. Dokumentasjon avklaring fornminner (4.13.1)

31. Terrengsnitt_Snitt A-C_rev3 (6.2.2)

31. Terrengsnitt_Snitt D-F_rev3 (6.2.2)

32. Temakart grøntareal (6.2.3)

33. Temakart kvartalslek (6.2.4)

34. Temakart småbarnslek (6.2.5)

35. Temakart Solinnfall vårjevndøgn kl 15 (6.2.6)

36. Temakart Solinnfall St.Hansaften kl 18 (6.2.7)

37. Støyrapport (6.4.1)

38. Støysonekart_Hallstein (6.4.1)

39. Støysonekart Jon Aaes veg (6.4.1.1)

40. Arealoversikt (6.5.1)

41. Temakart parkering (6.9.1)