Reguleringsplanen for Nyhavna Øvre ble vedtatt i bystyret 31. mai. Planen legger til rette for utbygging av ca 500 boliger og 1500 m2 næring/kontor/forretning/tjenesteytende virksomhet i første plan mot gata Ladebekken.

Nyhavna Øvre ligger som et bindeledd mellom Lilleby og Nyhavna. Med utbyggingen som etter hvert kommer på Nyhavna, vil dette området bli en sammenhengende del av Trondheim sentrum. Bebyggelsen vil være fra 3 til 8 etasjer, noe som vil gi muligheter for variert og spennende arkitektur og gode leiligheter. Sentralt i planområdet kommer et større parkområde på over 2 dekar, som vil komme hele bydelen til gode.
Nyhavna Øvre grenser opp mot planlagt holdeplass for metrobuss i Jarlevegen, og sammen med nærheten til Trondheim S, vil dette gi fremtidige beboere svært god kollektivdekning, og mulighet til å leve i sentrum av byen uten å bruke bil i hverdagen. Det blir god adgang til kommunens hovedsykkelruter, som går både i Lade allè, i Jarlevegen og langs Jernbanen forbi Lilleby

Planen er foreslått med en sammenhengende forbindelse for allmenn ferdsel fra sjøen i vest, med åpninger gjennom boligkvartalene, og til Lilleby i øst. Alle hagerommene vil være universelt tilgjengelige fra Lade Allé, og det er sikret tverrforbindelser gjennom hagerommene via trapper fra Ladebekken til gårdsrommene. Fra bebyggelsen i vest er det kun 100 meter ned til havnebassenget, som nylig er ryddet fri for forurensninger, så her blir det muligheter for både morgen- og kveldsdukkert!

Reguleringsplanen gir mulighet for gode leiligheter med lett tilgjengelighet til uterommene med god sammenheng mellom ute og inne. Med sin lune og sørvendte beliggenhet opp under Ladehammeren har Nyhavna Øvre en unik lokalklimatisk beliggenhet. Sammen med bokvaliteter som sol, sjø, utsikt, hagerom og uformelle møteplasser (kafè?), sentrumsnærhet, vil dette danne grunnlaget for det gode liv på Nyhavna Øvre og gi et svært attraktivt boområde.